Behov for mer midler til trafikksikkerhet på Statsbudsjettet

27.10.16

Behov for mer midler til trafikksikkerhet på Statsbudsjettet

Det er nødvendig med forsterket innsats på trafikksikkerhetstiltak for å nå etappemålene i Nasjonal Transportplan, hevdet MA i budsjetthøringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen 27. oktober. 

MAs høringsinnspill:

Kap. 6: Oppfølging av Nasjonal Transportplan 2014 - 2023

6.2.2 Transporttryggleik

Hver dag kjøres 140 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand. Hvert år blir mellom 30 og 40 personer drept på grunn av alkohol og annen rus i trafikken. Selv om den langsiktige tendensen er at stadig færre dør i trafikken, er det hittil i 2016 en økning i antall omkomne på 26 % sammenlignet med samme periode i fjor. For å nå etappemålet i 2024 i NTP er det viktig at nødvendige midler blir satt av til en forsterket innsats for trafikksikkerheten i årene fremover, både teknologisk, forebyggende og kunnskapshevende.

BRUK AV TEKNOLOGI SOM BEDRER TRAFIKKSIKKERHETEN

  • Alkolås i busser og taxi

I skrivende stund (12. oktober) foreligger rapporten fra Veidirektoratet som ble bestilt av Samferdselsdepartementet etter Stortingsvedtaket 2. juni 2015. Rapporten er foreløpig unntatt fra offentlighet, og MA har således ikke lest den. Uansett, vil vi igjen påpeke viktigheten av at alle instanser går inn for at påbudet gjennomføres som vedtatt, uten utsettelser og unntak.

MA anmoder komiteen om å følge opp Samferdselsdepartementets arbeid med saken.

  • Alkolås som alternativ til tap av førerrett

Mange europeiske land, blant andre våre naboland, samt Canada og stater i USA, benytter alkolås for promilledømte som et alternativ til fengselsstraff og tap av førerkort. Ordningen er anbefalt tatt i bruk i Norge, sammen med et oppfølgingsprogram. Konkret arbeid med iverksetting av tiltaket har ikke skjedd.  

Komiteen bes om å ta initiativ ovenfor alle involverte departementer om å få denne saken opp på dagsorden, og at den utvides til å bli et tilbud for alle som ilegges promilledom der sertifikatet inndras for en periode.

  • Alkobommer

I NTP står det at alkobom skal testes ut på viktige ferjesteder og grenseoverganger med stor tungbiltrafikk.

I Sverige blir det innført permanente alkobommer i flere fergehavner etter de vellykkede testperiodene 2013-2015. Finland iverksetter nå en prøveperiode i Åbo havn. 

MA ber om at alkobom testes ut også i Norge, i et samarbeid mellom myndighetene, havner og fergeselskaper.

 

FOREBYGGING OG KUNNSKAP

  • Rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte

Samferdselsdepartementet initierer videre arbeid i denne viktige saken. MA vil påpeke at alle trafikkdrepte bør obduseres. Kun da kan man få det totale ulykkesbildet og verdifulle svar på hvorfor ulykkene skjer, og forhindre nye.

MA ber om at nødvendige midler øremerkes til formålet slik at dette kan tre i kraft i 2017.

  • Større fokus på rusproblematikk i føreropplæringen

Ungdom er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker, og ungdommers holdninger og adferd i forhold til rusfri trafikk og rusfri livsstil er også en viktig basis for resten av livet.

De aller fleste har gode holdninger mot ruskjøring. Likevel kan man komme opp i situasjoner man ikke takler, særlig når man er ung og mangler erfaring, og ende opp med å kjøre ruspåvirket.

Vi ønsker at rusproblematikken vies langt større oppmerksomhet i skolen og i trafikkopplæringen, både i de skolene som har trafikk som valgfag og innenfor Trafikalt Grunnkurs.

MA og MA-Ungdom ønsker større muligheter for å kunne tilby relevante undervisningsopplegg på dette temaet både for grunnskolen og for kjøreskoler, og at det settes av penger til formålet.

  • Frivillig arbeid generelt

På en samferdselssektor med enorme beløp til vedlikehold, til bygging av sikre veier og investeringer i infrastruktur, har det hittil kun vært fine ord om viktigheten av kunnskapsheving og forebyggende arbeid. Det bør settes av et større beløp til de myke og også svært viktige trafikksikkerhetstiltakene; nemlig det forebyggende og holdningsskapende arbeidet som de frivillige trafikksikkerhetsorganisasjonene bidrar med.

MA foreslår at det settes av et beløp på 10 mill. kr. til trafikksikkerhetsformål blant frivillige organisasjoner.