Dybdeanalyse: Rus i nærmere hver fjerde dødsulykke

01.09.16

Dybdeanalyse: Rus i nærmere hver fjerde dødsulykke

Nærmere hver fjerde dødsulykke på veiene har rus som medvirkende årsak. Dette viser Statens vegvesens nye dybdeanalyse av trafikkulykkene i 2015.

Andelen ulykker med rus holder seg på et altfor høyt nivå og krever forsterkete mottiltak, mener MA.

Økning fra 2014

Kjøring i ruspåvirket tilstand har vært en medvirkende faktor i 22 % av dødsulykkene i 2015. Dette er en økning fra 2014, og omfatter både promillekjøring og kjøring hvor fører var påvirket av narkotika eller medikamenter. Dybdeanalysen påpeker at det reelle omfanget av ruspåvirket kjøring trolig er høyere, fordi det ikke tas utvidet blodprøve av innblandede førere eller utføres obduksjon på alle omkomne førere.

- For å få antallet trafikkdrepte ned må vi sette uforminsket fokus på å få ruspåvirkete sjåfører vekk fra veiene. Det gjelder hele spekteret fra å skape gode holdninger og politikontroll, til bruk av for eksempel alkolås for å stoppe den store og farlige andelen som er ruset på alkohol, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – rusfri trafikk.

Det er som regel flere faktorer som er medvirkende til at ulykker skjer og at en ulykke blir en dødsulykke.

- Rus er ved siden av for høy fart og såkalt «manglende førerdyktighet» den viktigste ulykkesfaktoren. Det er ikke vanskelig å se sammenhengen der ruspåvirkningen og svekket vurderingsevne er basis for høy fart og å være uskikket til å sitte bak et ratt.

Ulik ruspåvirkning

I ulykker med ruspåvirkning er dette en faktor som vanligvis har vært avgjørende eller hatt stor betydning for at ulykken inntraff. De 22 % av dødsulykkene der ruspåvirkning var en medvirkende faktor, utgjorde 22 ulykker i 2015. I 11 av disse dødsulykkene var førere påvirket av alkohol, i ni dødsulykker av stoff/medikamenter og i de øvrige ulykkene av både alkohol og stoff/medikamenter. Alkohol var altså involvert i 13 av ulykkene.

I 21 av de 22 ulykkene, har ruspåvirkning vært en sannsynlig avgjørende faktor, eller en faktor som i stor grad medvirket til at ulykken inntraff. Av de 22 ulykkene med ruspåvirkning var det 13 utforkjøringsulykker.

Møteulykker og utforkjøringer

Når årsaker som rus, fart, udyktighet eller faktorer knyttet til kjøretøyet eller veien har utløst en ulykke, er konsekvensen som oftest at man kjører av veien. Statens vegvesen peker på at utforkjøringsulykker og møteulykker står for mer enn 70 % av alle dødsulykker i trafikken.

Utforkjøringsulykker er den største ulykkestypen, med 38 % av alle ulykkene i 2015. 42 personer døde i utforkjøringsulykker i fjor.

- Det ligger mye sorg og lidelse bak disse tallene, sier Guro Ranes, som leder arbeidet med trafikksikkerhet i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Møteulykkene er den nest største ulykkestypen med 28 % av alle ulykkene i 2015.

- Vi har analysert alle dødsulykker på norske veier siden 2005. Med unntak av 2013 har det vært en klar nedadgående trend i tallet på møteulykker, sier Ranes.

Farlig sideterreng

- Vi ser at farlig sideterreng medvirker til skadeomfanget i 19 % av alle dødsulykker og i 46 % av alle utforkjøringsulykker. Sikring og utbedring av sideterrenget til veien er derfor et viktig tiltak. Her har staten, fylkeskommunene og kommunene et avgjørende ansvar for å bidra til å bedre forholdene, sier Ranes.

Analysene viser også at manglende dyktighet hos sjåførene er en medvirkende faktor i hele 48 % av ulykkene.

- Dette er ofte et resultat av at førerne har liten erfaring og kunnskap, noe som igjen fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd i trafikken, sier Ranes.

Høy fart

Høy fart er fortsatt en viktig årsak til ulykker.

- Vi har beregnet at høy fart var en medvirkende faktor til 34 % av alle dødsulykkene i 2015. Med høy fart mener vi enten at man har kjørt for fort etter forholdene på som var på veien da ulykken skjedde, eller fart som var langt over fartsgrensa. Sammenhengen mellom høy fart og alvorlige ulykker er sterk og godt dokumentert, sier Ranes.

Fotgjengere fortsatt utsatt

Fotgjengerulykker er den tredje største ulykkestypen, med 13 % av alle dødsulykkene i 2015. Med unntak av 2012 har det vært en jevn nedgang i denne typen ulykker siden 2008, men likevel var det 13 fotgjengere som ble drept i trafikken i 2015.

Om ulykkesanalysene

Totalt døde 117 personer på norske veier i 2015, noe som er det laveste antallet registrert siden 1947. Statens vegvesen rykker ut på alle dødsulykkene på norske veier. Dybdeundersøkelsene og analysene gir kunnskap for det videre trafikksikkerhetsarbeidet – både på kort og lang sikt, på ulykkesstedet spesielt eller i trafikken generelt.

Du finner hele «Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2015» på Vegvesenets nettsted HER.