Statsbudsjettet 2017

07.10.16

Statsbudsjettet 2017

Økningen i samferdselsbudsjettet knytter regionene sammen og bedrer reisehverdagen, men det avsettes færre midler til konkrete trafikksikkerhetstiltak.

Regjeringen foreslår å bevilge 62,4 milliarder til samferdsel i 2017. Det er en økning på 4,4 % i forhold til fjoråret. Vedlikeholdsetterslepet reduseres ytterligere og fornying av vei, kyst og jernbane prioriteres. Styrking av kollektivtransport i byområder bidrar til det grønne skiftet og gir pendlerne flere alternativ og større forutsigbarhet.

Ikke bare vei

Den langsiktige tendensen er at stadig færre dør i trafikken. Men hittil i 2016 har 110 personer omkommet i trafikkulykker. Det er 26 % mer enn samme periode i fjor. Bak tallene ligger kjøring i ruspåvirket tilstand, høy fart, manglende eller feil bruk av bilbelte, feilbedømminger og uoppmerksomhet.

Med den skremmende økningen som vi ser i år, må det være vilje til større satsing på alle områder innenfor trafikksikkerhet som har positiv effekt.

Nye og bedre veier og generell framkommelighet er viktig for en tryggere reisehverdag. Men for å nå Nullvisjonen og etappemålet i 2024 i NTP, bør det også settes av nødvendige midler til en bredere, forsterket innsats for trafikksikkerheten, både teknologisk, forebyggende og kunnskapshevende, mener MA.